ഉച്ചഭക്ഷണസംവിധാനം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍

ഉത്തരവിനെതിരെ 11.7.2012 ന് എ ഇ ഒ ഓഫീസുകള്‍ക്കു

മുമ്പില്‍ ധര്‍ണ്ണ…..വൈകിട്ട് 3 മണി മുതല്‍…..ധര്‍ണ്ണ വിജയിപ്പിക്കുക